Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Es presenta el Pla d'Igualtat de SCIAS

27/07/2022 - 11:36

Amb un 76% de dones i un 24% d’homes, no detecta bretxa de gènere i crea un comitè per fer-ne el seguiment.

Pla d'Igualtat

Daniel Ramia, director de SCIAS, i Itziar Peña, graduada social, agent d’igualtat i consultora de Navarro & Asociados, van presentar el passat 13 de juny, dins del cicle “Sessions de dilluns” de l’Hospital de Barcelona, el segon Pla d’Igualtat de SCIAS. A grans trets, té per objectiu identificar les àrees necessàries d’actuació per assegurar el compliment del principi d’igualtat entre dones i homes i posar en marxa les mesures necessàries. Entre les principals, integrar la perspectiva de gènere en tots els àmbits de l'organització, promoure accions formatives i de sensibilització així com l'equilibri en els grups professionals i prevenir la discriminació laboral per raó de sexe.

El Pla d’Igualtat inclou un informe de diagnòstic que recopila, mostra i analitza la situació de l’entitat per extreure’n les conclusions sobre les quals construir la planificació i implantació de mesures, amb el seguiment a futur. En cap dels punts observats s’han detectat bretxes de gènere, ni en l’accés i sortida de la feina, ni en l’accés a càrrecs de nivell estratègic o tàctic, ni en les polítiques de contractació o retributives. A més, es destaquen la conciliació responsable, la tasca realitzada en cultura organitzacional i la minimització de riscos psicosocials. Tot i així, per garantir a llarg termini una situació idònia, s’han definit àrees de millora amb accions concretes a desenvolupar, els responsables corresponents i el calendari d’actuacions.

En definitiva, el segon Pla d'Igualtat entre dones i homes de SCIAS (2022-2026) persegueix garantir el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes a l'organització, un objectiu que la direcció de la cooperativa assumeix com a propi i en què s’implica perquè es mantingui a llarg termini. Així mateix, pretén que el principi de no discriminació i d’igualtat de gènere sigui un principi rector i transversal en totes les actuacions i polítiques de la societat cooperativa.